O nas:

Jesteśmy Spółką Jawną, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Bydgoszczy pod nr 0000612283

Nasz numer identyfikacji podatkowej to NIP 967-137-51-05.

Posiadamy REGON – 364172093.

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zostaliśmy wpisani na listę prowadzoną przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów pod nr 4064.

Posiadamy ubezpieczenie w PZU.SA od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności rewizji finansowej na kwotę 400.000 euro.

Oferta:

Nasz przedmiot działalności to:

 • wykonywanie czynności rewizji finansowej,
 • prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
 • działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
 • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
 • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
 • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Wykonujemy pełen zakres usług dla zleceniodawców polskich, w tym w ramach audytu:

 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych,
 • wykonywanie przeglądu ksiąg rachunkowych,
 • wykonywanie ekspertyz w zakresie rachunkowości,
 • wykonywanie ekspertyz ekonomicznych i finansowych,
 • badanie planów przekształcenia jednostek na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych,
 • badanie planów połączenia lub podziału spółek na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych,
 • badanie sprawozdania założycieli Spółki.

W ramach usług doradztwa finansowo-księgowego:

 • opracowanie i modyfikacja zakładowych planów kont,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • sporządzenie analiz finansowych,
 • przygotowanie biznes-planu.

Usługi wykonywane są przez biegłych rewidentów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno jako biegli rewidenci jak i główne księgowe w firmach sektora przemysłowego, handlowego, usługowego, budżetowego oraz budowlanego.